Privacyverklaring


Deze algemene privacyverklaring (hieronder, “de Privacyverklaring”) heeft als doel u te informeren op welke wijze wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. De contractuele voorwaarden die tussen ons van toepassing zijn blijven ongewijzigd.

 

 • 1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

AlliA Insurance Brokers (hierna “AlliA Insurance Brokers”, “wij” of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

AlliA Insurance Brokers bestaat uit de volgende vennootschappen:

 • AlliA Insurance Brokers NV met zetel te Kwadestraat 157 bus 51, 8800 Roeselare, België en ingeschreven bij de KBO onder (BTW-)nummer BE0508.449.056;
 • AlliA Insurance Services NV met zetel te Kwadestraat 157 bus 58, 8800 Roeselare, België en ingeschreven bij de KBO onder (BTW-)nummer BE0654.949.245
 • Brokers Star NV met zetel te Kwadestraat 157 bus 70, 8800 Roeselare, België en ingeschreven bij de KBO onder (BTW-)nummer BE 0823.340.354
 • AlliA Insurance Brokers Luxembourg SA met zetel te 1 Rue de la Poudrerie, 3364 Leudelange, Groothertogdom Luxemburg ingeschreven bij de RCS onder nummer B41435 en met BTW-nummer LU 174 11633.

AlliA Insurance Brokers treedt steeds op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij zelf verwerkt of waarvan zij de verwerking als opdrachtgever uitbesteedt aan derden. Ook in het kader van eventuele samenwerkingen met andere verwerkingsverantwoordelijken behoudt AlliA Insurance Brokers haar kwalificatie als verwerkingsverantwoordelijke en treedt zij niet op als diens verwerker.

Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@allia.be voor België of privacy@allia.lu voor het Groothertogdom Luxemburg of per post naar één van de voormelde postadressen.

Onze DPO is via dezelfde volgende contactgegevens bereikbaar dpo@allia.be voor België of dpo@allia.lu voor het Groothertogdom Luxemburg.

 

 • 2. Wat is de draagwijdte van deze Privacyverklaring?

A. Wat betekent ‘verwerking van persoonsgegeven’

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres.

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.

 

B. Voor wie is de Privacyverklaring bestemd?

Onze Privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen, zowel verzekeringnemers (inclusief prospecten of kandidaat-verzekeringnemers) als verzekerden, begunstigden of derden (bijvoorbeeld: benadeelde partijen, getuigen, experts, verzekeringstussenpersonen, ...) alsook websitebezoekers, contactpersonen bij zakelijke partners, kandidaat-medewerkers of enige andere personen waarmee wij in contact komen. Deze Privacyverklaring is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

 

C. Op welke gegevens heeft deze Privacyverklaring betrekking?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u.

 

Algemeen

Van al onze contacten verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens:

 • Elektronisch identificatie- en gebruiksgegevens (bv. IP adres, browsertype, locatiegegevens);
 • Identificatiegegevens (bv. kopie van uw identiteitskaart in kader van een GDPR-verzoek);
 • Contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon, etc.);
 • Contactgeschiedenis (bv. e-mailberichten, berichten verstuurd via webformulieren, etc.);
 • Camerabeelden (bv. wanneer u door onze bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen wordt gefilmd).

 

Hoofdactiviteit

In het kader van onze hoofdactiviteit verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens, met het oog op de verstrekking van onze diensten en daarbij horende adviesverlening. Afhankelijk van uw hoedanigheid als verzekeringsnemer, verzekerde, begunstigde of derde alsook de specifiek betrokken verzekeringspolis, verwerken wij mogelijks de onderstaande gegevens van u:

 • Identificatiegegevens (bv. rijksregisternummer met oog op de wettelijk verplichte identiteitsverificatie bij het aangaan van verzekeringen);
 • Contactgegevens en – geschiedenis;
 • Contractuele gegevens (bv. ingeplande afspraken, ondertekende klantenfiche/overeenkomst, etc.);
 • Persoonlijke bijzonderheden (bv. nationaliteit, geboortedatum, geslacht, land van wettelijke woonplaats, etc.);
 • Betalings- en facturatiegegevens (bv. bank, rekeningnummer, betaalkaart- en transactiegegevens, etc.);
 • Account- en gebruiksgegevens (met name voor toegang tot ons e-platform);
 • Alle relevante gegevens met oog op het bezorgen van een voorstel voor de gewenste verzekering en noodzakelijk om de kans dat het verzekerd risico zich zal voordoen en de premie nauwkeurig vast te kunnen stellen zoals ook nader toegelicht op de relevante klanteninformatiefiches, bv.:
 • Globaal financieel overzicht (bv. uw onroerende goederen, …);
 • Beroep (bv. uitgeoefende functie, opleiding,…);
 • Leefgewoonten;
 • Gewoonten wat het gebruik van goederen en diensten betreft;
 • Hobby's en interesses;
 • Samenstelling van het gezin (bv. burgerlijke staat, aantal kinderen, …);
 • Kenmerken van de woning;
 • Beeld- en geluidsopnames;
 • In bepaalde gevallen ook relevante bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens (zie hierna).

 

Zakenpartners

Van onze (contactpersonen bij) zakenpartners, met inbegrip van leden van ons netwerk, verzekeringsmaatschappijen waarmee wij samenwerken en leveranciers, verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens:

 • Contactgegevens en – geschiedenis;
 • Contractuele gegevens (bv. bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer, overeenkomst, etc.);
 • Betalings- en facturatiegegevens (bv. betaalkaartgegevens, facturen, etc.);
 • Feedback, testimonials en promotionele content zoals foto’s en video’s in verband met onze samenwerking.

 

Kandidaat-medewerkers

Van kandidaat-medewerkers verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens. Uiteraard zal dit in grote mate afhankelijk zijn van welke gegevens u zelf aan ons wenst te verstrekken in functie van uw sollicitatie.

 • Contactgegevens en – geschiedenis;
 • Persoonlijke bijzonderheden (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, etc.);
 • Werk gerelateerde gegevens (bv. CV, opleidingen, getuigschriften, talenkennis, etc.);
 • Persoonlijkheidsgegevens (bv. motivatiebrief, hobby’s, sociale activiteiten, etc.);
 • Foto’s (bv. foto op CV).

 

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

In het kader van onze hoofdactiviteit verwerken wij mogelijks bijzondere categorieën van persoonsgegevens. In de praktijk kan het zijn dat wij uw gezondheidsgegevens moeten verwerken voor bijvoorbeeld: het correcte beheer van verzekeringscontracten betreffende uw gezondheid (levens- of hospitalisatieverzekering, gewaarborgd inkomen, …), het beheer van uw medisch dossier en het beheer van een schadegeval met lichamelijke schade. U kan er op rekenen dat we deze gegevens met bijzondere zorgvuldigheid zullen behandelen. Deze gegevens worden enkel verwerkt met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en voor de doeleinden waarvoor u die toestemming zult hebben gegeven. De toegang tot die gegevens is bovendien beperkt tot de personen die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken voor het bereiken van het doeleinde waarvoor de toestemming werd gegeven. We gebruiken in geen enkel geval uw gegevens uit de bijzondere categorieën voor prospectiedoeleinden.

 

Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen

Ook deze gegevens behandelen we bijzonder zorgvuldig. Ze worden enkel verwerkt voor zover een wet die passende waarborgen biedt dat ons toestaat. We gebruiken in geen enkel geval deze gegevens voor prospectiedoeleinden.

 

 • 3. Van wie en hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen (bv. wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt, wanneer we contact met u hebben als onze dienstverlener of zakenpartner, wanneer u onze diensten en producten gebruikt als klant; wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen; wanneer u een schadegeval aangeeft of persoonlijke bijstand vraagt; wanneer u een ziekenhuisopname aangeeft; etc.)

Binnen het kader van onze dienstverlening is het ook mogelijk dat wij onrechtstreeks gegevens over u verkrijgen via externen of openbare bronnen. Bijvoorbeeld via werkgevers die verzekeringen afsluiten voor hun werknemers of wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door andere gemachtigde derden (personen die u speciaal gemachtigd hebt, het Belgisch Staatsblad, uw verzekeraar of professionele dataleveranciers).

In de gevallen waarin u zelf persoonsgegevens verstrekt die niet enkel betrekking hebben op uzelf, maar ook op een of meerdere van uw relaties (bijvoorbeeld: uw kinderen, uw partner, de begunstigde van een levensverzekering, uw werknemers, …) of op een persoon die betrokken is bij een schadegeval (bijvoorbeeld: een getuige, het slachtoffer, …), dient u hen hiervan op de hoogte te brengen.

 

 • 4. Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen uw gegevens verwerkt worden?

A. Wij verwerken uw gegevens voor diverse doeleinden

Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden.

 

Operationele doeleinden

Wij verwerken gegevens voor de optimalisatie van onze website; statistische doeleinden en marktonderzoek; om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden; het beantwoorden van uw contactvraag; het in overweging nemen van uw sollicitatie.

 

Zakelijke doeleinden

Wij verwerken gegevens in het kader van onze hoofdactiviteit (bv. in het kader van de uitvoering van het contract of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen zoals een analyse omtrent de opportuniteit van het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en/of de voorwaarden die aan de sluiting van een verzekeringsovereenkomst gekoppeld dienen te worden; het sluiten, beheer en uitvoering van verzekeringscontracten, inclusief het beheer van de klantrelatie en het schadebeheer); om met u te communiceren over onze dienstverlening of samenwerking; om u te informeren over ons beleid, algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden; om de relaties met onze potentiële en bestaande contactpersonen en (zaken)partners te ontwikkelen en te beheren. .

 

Commerciële doeleinden

Wij zouden gegevens kunnen verwerken voor het toesturen van marketingcommunicatie per e-mail of per post; voor het verzenden van nieuwsbrieven; of om uw inschrijving op één van de door ons georganiseerde evenementen zoals informatiesessies te registreren en voor het versturen van advertenties en promoties.

 

Juridische of wettelijke doeleinden

Wij verwerken gegevens voor juridische redenen en procedures; om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen (bv. voorkoming van het witwassen van geld, toepassing van de MiFID-wetgeving, bestrijding van fiscale fraude); of om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of uitvoering van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.

Beelden verkregen via onze bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen worden enkel opgeslagen met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden.

 

B. We verwerken uw gegevens rechtmatig

Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover gebaseerd op één van de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR, zoals hierna weergegeven.

 

Wettelijke verplichting

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die op ons rusten. Zoals in het kader van onze activiteiten als door de bevoegde autoriteiten erkende verzekeringsmakelaar, onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming.

 

Noodzakelijk voor de totstandkoming/uitvoering van een overeenkomst

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt omdat het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u als betrokkene. Voor het contacteren, inplannen, reageren op een verzoek of opvragen van informatie in het kader van het aangaan van een contractuele relatie, maar ook de effectieve uitvoering van de contractuele opdracht in het kader van onze hoofdactiviteit, teneinde u onze dienstverlening te kunnen verschaffen (met name begeleiding en bemiddeling bij het aangaan van verzekeringen; advies te geven over verzekeringsproducten; onze tools ter beschikking te stellen) of die van u te kunnen ontvangen.

 

Gerechtvaardigd belang

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Voor het promoten van onze activiteiten ten aanzien van bestaande klanten en bij zakelijke contacten; het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening; het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten; en het garanderen van de veiligheid, zowel online op deze website als in onze bedrijfsgebouwen.

 

Toestemming

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming. Voor het promoten van activiteiten bij potentiële nieuwe contacten waar vereist; het gebruik van bepaalde analytische of marketing cookies; het plaatsen van foto’s of andere publicaties die persoonsgegevens bevatten op onze website en sociale media-kanalen. Gegevens van sollicitanten na de aanwervingsprocedure zullen enkel bijgehouden worden mits toestemming.

In de gevallen waarin wij bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens dienen te verwerken om onze dienstverlening te kunnen verschaffen, zullen wij ons hiervoor beroepen op uw uitdrukkelijke toestemming wanneer de wet hiervoor niet in een specifieke grondslag voorziet. Hiervoor wordt in de contractuele documenten of standaardformulieren zoals de klantenfiche een clausule ingelast waarin uitdrukkelijk uw toestemming wordt gevraagd. We kunnen deze gegevens eveneens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

 

 • 5. Hoe beschermen wij uw gegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven. Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde teams die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens voorzien. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen. Onze internetsites kunnen soms links bevatten naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring, noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

 

 • 6. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

A. Algemeen

Om uw privacy te beschermen worden de personen die toegang krijgen tot uw gegevens zorgvuldig geselecteerd op basis van hun taken. Die gegevens zullen, in voorkomend geval, kunnen worden meegedeeld aan verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers, hun contactpunten in het buitenland, de betrokken herverzekeringsmaatschappijen, schaderegelingskantoren, een expert, een advocaat, een technisch adviseur, een andere verzekeringstussenpersoon of een verwerker. We bezorgen uw verzekeraar bijvoorbeeld de gegevens opdat deze u de verzekeringsofferte kan bezorgen die u hebt aangevraagd. We doen bijvoorbeeld beroep op externe dienstverleners, ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze websites en IT-systemen (IT-dienstverleners), het toezenden van post (postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven), het ontvangen of uitvoeren van betalingen (betalingsdienstverleners).

Wij delen uw gegevens ook mee aan andere personen of instanties als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn, als een gerechtvaardigd belang dat wettigt of indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van de hogervermelde doeleinden. In dat geval zien we erop toe dat:

 • deze personen enkel beschikken over de gegevens die we contractueel of wettelijk verplicht zijn mee te delen of die verschaft worden op basis van een gerechtvaardigd belang dat de gegevensoverdracht rechtvaardigt; en
 • deze personen er zich tegenover ons hebben verbonden om deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te verwerken en om ze enkel te gebruiken voor het doeleinde waarvoor deze gegevens hen werden bezorgd.

 

B. Geen gegevensoverdracht voor commercieel gebruik

Uw gegevens delen we niet mee aan derden voor commercieel gebruik.

 

C. Gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Wij streven ernaar om de gegevens die wij verwerken zoveel als mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Indien uw gegevens bij het gebruik van specifieke diensten of softwaretools, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden, zal dit uitsluitend gebeuren in/naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of zullen er maatregelen genomen worden om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

 

 • 7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken, zoals hieronder opgesomd.

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens verstrekt bovenaan deze Privacyverklaring, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

 

A. Recht op inzage

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

 

B. Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al onze inspanningen, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om ze te rectificeren.

 

C. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

In welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

 

D. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

 

E. Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

 

 • F. Recht van bezwaar

Algemeen

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, hebt u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

 

In het kader van prospectie

U kunt altijd, zonder kosten, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectie of marketingdoeleinden. We bezorgen u offertes en voorstellen omdat we denken dat deze echt van belang zijn voor u. Als u echter wenst dat we u niet meer contacteren i.v.m. informatie, reclame of voorstellen, producten en diensten, en/of dat we uw gegevens gebruiken voor profilering in het kader van prospectie, kunt u ons hiervan eenvoudig op de hoogte brengen.

 

 • G. Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (zie hierboven), dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment kosteloos terug in te trekken door ons te contacteren. Indien er bij het intrekken van uw toestemming geen andere rechtsgrond voorhanden is om de persoonsgegevens te verwerken, dan zullen wij deze persoonsgegevens wissen. De intrekking van uw toestemming zal echter geen effect hebben op de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan.

 

 • H. Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, die de volgende contactgegevens heeft:

 

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (België)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

België

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

 

Commission Nationale pour la protection des données (Grand-Duché de Luxembourg)

15, Boulevard du Jazz L-4370 Belvaux

Grand-Duché de Luxembourg

(+352) 26 10 60 -1

 

 • 8. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het vervullen van de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.

 

 • 9. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze websites. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd is, wordt steeds vermeld. In geval van een substantiële wijziging van de Privacyverklaring, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.

Privacy instellingen